Zespół socjalno – terapeutyczny


DO GÓRY

Terapia zajęciowa

Ze względu na stan psychofizyczny Mieszkańców tutejszego DPS -u w ramach pracy działu terapii zajęciowej prowadzone są różnego rodzaju zajęcia aktywizujące.

Działalność terapii zajęciowej obejmuje:

 • pracę zespołu artystycznego „Ognisko”(2x w tygodniu, środa i piątek)
 • zajęcia manualne ( 2x w tygodniu, wtorek i czwartek)
 • terapię indywidualną
 • działalność bibliotekarską
 • organizację imprez na terenie placówki i poza DPS .

W zależności od potrzeb do zajęć i imprez kulturalno – rekreacyjnych włączani są inni pracownicy zespołu socjalnego, w szczególności rehabilitanci ruchowi, pracownicy socjalni, psycholog.
Ponadto prowadzona jest współpraca pracowników terapii zajęciowej z pracownikami innych zespołów DPS, co pomaga w szerszej aktywizacji Mieszkańców oraz w rozpropagowaniu różnego rodzaju form spędzania wolnego czasu. Współpraca prowadzona byłą m. in. warsztatem (pomoc w przygotowywaniu dekoracji, strony akustyczno-technicznej imprez), szwalnią (szycie dekoracji oraz strojów na występy zespołu „Ognisko”), pielęgniarkami, opiekunami i pokojowymi ( informowanie mieszkańców o organizowanych imprezach oraz przyprowadzanie zainteresowanych na zajęcia manualne).

W DPS działa zespół artystyczny „Ognisko”. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu. Przygotowywane są na nich programy okolicznościowe, muzyczno – recytatorskie. Na spotkania przy muzyce przyprowadzane są także osoby, które biorą w nich udział jako słuchacze, bierni uczestnicy oraz miłośnicy wspólnego muzykowania.

W ramach zajęć terapii manualnej, w której bierze udział grupa ok. 10- 12 osobowa stosowane są różne techniki plastyczne ( w tym: malowanie, wyszywanie, ikebana, itp.) dobierane indywidualnie do umiejętności uczestników zajęć . Część Pensjonariuszy wykonuje także prace z własnych surowców w pokojach.
Również dekoracje na potrzeby spektakli, występów i zabaw wykonywane są w części przez mieszkańców w ramach terapii zajęciowej.

Prowadzona jest także terapia przyłóżkowa – czytanie gazet, książek, proste zadania manualne oraz rozmowy – odbywające się indywidualnie w zależności od potrzeb mieszkańców oraz działania podtrzymujące stały kontakt z wolontariuszami z różnych instytucji, którzy chętnie odwiedzają naszych Podopiecznych umilając im czas swoimi występami. Są to między innymi Kluby Seniorów, artyści indywidualni, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkoły, przedszkola, itd.


DO GÓRY

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczną pełni psycholog zatrudniony w pełnym wymiarze czasu. Ma ona na celu:

 • pomoc w adaptacji Mieszkańca do nowych warunków
 • pomoc w znalezienie zadawalających sposobów funkcjonowania w nowej rzeczywistości
 • pomoc i udzielenie wsparcia w sytuacjach trudnych.
 1. W okresie adaptacyjnym następuje nawiązanie kontaktu indywidualnego z Mieszkańcem i ocena jego możliwości przystosowawczych. W tym okresie Dyrektorem wspólnie z Psychologiem odwiedza każdego nowo przybyłego Mieszkańca w pokoju. Celem wizyty jest powitanie Mieszkańca, jak również poznanie jego pierwszych opinii, sądów i wrażeń dotyczących funkcjonowania placówki.
 2. Po upływie okresu adaptacyjnego następuje zawarcie kontraktu dotyczącego Opieki psychologicznej. Część Mieszkańców korzysta z opieki psychologicznej w sposób stały i regularny, a część w sposób uwarunkowany sytuacyjnie. W okresie sprawozdawczym opieka psychologiczna w powyższym zakresie była realizowana w ograniczony sposób ze względu na brak realizacji przyjęć.
 3. Stałą formą opieki psychologicznej są pełnione dwa razy w tygodniu po dwie godziny dyżury w gabinecie psychologa.Podopiecznym mieszkającym w pokojach dwuosobowych dają one możliwość rozmowy z psychologiem, w warunkach pełnego komfortu psychicznego.
 4. Pomoc psychologiczna realizowana jest również po zgłoszeniu przez personel każdego, niepokojącego sygnału dotyczącego funkcjonowania Mieszkańca.
 5. Mieszkańcy odwiedzani są również przez psychologa w pokojach. Dotyczy to zarówno osób mających problemy z poruszaniem się, jak i osób sprawnych ruchowo, jeżeli taka wizyta jest podyktowana aktualną potrzebą albo stanowi utrwalenie więzi.
 6. Opiekę psychologiczną stanowi również pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych mających różnorodne podłoże. Dlatego niezmiernie istotne jest prawidłowe rozpoznanie przyczyn konfliktu.
 7. Szczególną opieką objęte są „osoby trudne”, które często popadają w konflikty zarówno z mieszkańcami jak i personelem. Liczne rozmowy mają na celu
  • wypracowanie kompromisowych rozwiązań
  • przezwyciężanie złych nastrojów i nastawień
  • poszukiwanie konstruktywnych sposobów samorealizacji.
 8. W przypadkach odmowy współpracy ze strony Mieszkańca psycholog formułuje wskazania co do sposobu postępowania personelu z Mieszkańcem.
 9. Psycholog stawia diagnozę osobowości Mieszkańca co ma bardzo istotne znaczenie przy doborze Mieszkańców w pokojach dwuosobowych.
 10. Stałym elementem pracy psychologa jest ścisła współpraca z rodzinami oraz najbliższymi Mieszkańców, która często warunkuje uzyskanie pozytywnych efektów terapeutycznych.
 11. Działalność psychologa to również tworzenie przyjaznej atmosfery poprzez wzmacnianie pozytywnych więzi wśród Mieszkańców i w relacjach pomiędzy personelem a Mieszkańcami.

DO GÓRY

Pomoc socjalna

Pomoc socjalną w tutejszym Domu sprawuje kierownik zespołu i 3 pracowników socjalnych.

Dla osób nowoprzyjętych pracownicy socjalni, przy współudziale pracowników zespołu merytorycznego, opracowują programy wstępnej adaptacji, które następnie były wdrażane przez poszczególnych pracowników. Po zakończeniu programu przedstawiane są wyniki jego realizacji.

W ramach pracy socjalnej zatrudnieni w DPS pracownicy socjalni realizowali następujące zadania:

 • organizowali wymianę dowodów osobistych mieszkańcom naszej placówki
 • w ramach postępowania spadkowego z pozostawionymi depozytami zawiadamiali rodziny
 • prowadzili postępowanie proceduralne w sprawie wydania orzeczenia o grupie niepełnosprawności dla mieszkańców
 • przeprowadzali postępowania proceduralne związane z dofinansowaniem do aparatów słuchowych, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego mieszkańców

Ponadto:

 • rozpoznawano potrzeby mieszkańców
 • zabezpieczane były potrzeby mieszkańców w zakresie dokonywania zakupów; raz w tygodniu chętni mieszkańcy wyjeżdżali – pod opieką pracownika socjalnego – do pobliskiego centrum handlowego i dokonywali samodzielnie zakupów; tego typu inicjatywa sprzyja utrzymaniu samodzielności mieszkańców, pobudza ich do aktywności, dostarcza satysfakcji z samodzielnie wykonanych zakupów
 • prowadzono korespondencję prywatną i urzędową mieszkańców
 • utrzymywano, reaktywowano kontakty z rodzinami i opiekunami
 • prowadzono pracę socjalną z grupą krewnych i znajomych naszych mieszkańców, w celu uniknięcia destrukcyjnego wpływu na naszych podopiecznych, a także wypracowania poprawnych, satysfakcjonujących kontaktów z rodziną lub znajomymi
 • opracowywano i aktualizowano, wdrażano indywidualne plany wsparcia mieszkańców
 • współpracowano członkami zespołu merytorycznego oraz lekarzem w celu ustalenia postępowania w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańca, konfliktów między mieszkańcami
 • przyjmowane były uwagi i wnioski od mieszkańców i ich rodzin, na jakość świadczonych usług przez personel Domu oraz dotyczące sytuacji międzyludzkich , a następnie przekazywane Dyrektorowi do rozpatrzenia
 • odwiedzano chorych mieszkańców w szpitalach
 • przekazywano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie informację o liczbie osób zalegających z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej
 • prowadzono poradnictwo dla osób ubiegających się o przyjęcie do DPS, a zgłaszających się do działu socjalnego po informację dotyczącą procedury przyjęcia
 • prowadzono poradnictwo na temat zasad udzielania świadczeń pomocy społecznej, dla osób potrzebujących wsparcia finansowego, opiekuńczego w miejscu jego zamieszkania, świadczonej przez służby
 • środowiskowe
 • w celu załatwiania spraw mieszkańców, współpracowano m.in. z następującymi instytucjami:
  • Wydziałem Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
  • Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu
  • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • Narodowym Funduszem Zdrowia – Oddział Wielkopolska

DO GÓRY

Wolontariat i współpraca ze środowiskiem lokalnym

W ramach działań prowadzonych w Domu szczególnie ważne miejsce zajmuje działalność wolontariuszy. Wspomagają oni działalność na rzecz mieszkańców poprzez:

 • bezpośredni, indywidualny kontakt z mieszkańcem i świadczenie mu pomocy (zakupy, spacery, wspólne spędzanie czasu wolnego itp)
 • udział w zajęciach lub organizowanie zajęć grupowych dla mieszkańców  (np. w ramach „Popołudnia z seniorem”)
 • udział w imprezach kulturalno – rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców oraz imprezach o charakterze integracyjnym

W ramach współpracy wolontaryjnej Dom utrzymuje kontakty z:

 • przedszkolami (występy małych artystów z okazji tradycyjnych świąt )
 • szkołami (w tym m.in.: Szkołą Podstawową nr 83 „Łejery”, Gimnazjum nr 6 w Poznaniu, Zespołem Szkół Muzycznych w Poznaniu)
 • uczelniami wyższymi m.i. Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wchodzącym w skład Wielkopolskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej nr 2 w Poznaniu

Ponadto Dom Pomocy Społecznej prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z instytucjami i organizacjami:

 • Akademia Wychowania Fizycznego Poznań – realizacja praktyk zawodowych kierunek fizjoterapia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – realizacja praktyk – kierunek dietetyk
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza -w Poznaniu realizacja praktyk – kierunek praca socjalna, pedagogika
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – realizacja praktyk, badania mieszkańców w ramach projektów profilaktycznych (stomatologia)
 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu – realizacja praktyk pracownik socjalny
 • Policealne Studium Medyczne w Poznaniu ul. Mostowa – praktyki zawodowe na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej , asystent osoby niepełnosprawnej
 • Poznańskie Centrum Edukacji w Poznaniu ul. Żniwna – praktyki zawodowe kierunek terapeuta zajęciowy
 • Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu – występy zespołu teatralnego uczniów
 • Policealna Szkoła Kosmetyczna w Poznaniu – nieodpłatne usługi fryzjerskie oraz kosmetyczne dla mieszkańców
 • „Filantrop Naszych Czasów” – ogólnopolska gazeta dla niepełnosprawnych artykuły prasowe o imprezach organizowanych przez naszą placówkę.