Rada mieszkańców

W dniu 04 marca 2016 r. r. odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 wybory do Rady Mieszkańców. Przebieg wyborów nadzorowała Komisja Wyborcza składająca się z 3 osób. Natomiast w przygotowaniu wyborów i obsłudze administracyjnej pomogli pracownicy Domu. Członkowie Rady Mieszkańców wybierani byli w tajnych, równych i bezpośrednich wyborach.

W wyborach wystartowało 5 kandydatów.

Dla ważności wyborów wymagana była frekwencja na poziomie co najmniej 20% mieszkańców.

Największą ilość głosów uzyskali następujący kandydaci:

 1. Pani Anna Kotowska
 2. Pan Jan Błaszyk
 3. Pani Zofia Krzyżaniak
 4. Pani Leokadia Radoń.

Ci mieszkańcy weszli w skład nowej Rady Mieszkańców i na spotkaniu w dniu 09 marca 2016 r. z dyrekcją Domu wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym została pani Anna Kotowska, zastępcę przewodniczącego – pana Jana Błaszyka oraz sekretarza – panią Zofię Krzyżaniak.

Kadencja Rady trwa dwa lata.

Rada Mieszkańców reprezentuje interesy ogółu mieszkańców wobec Dyrektora Domu.

Do zadań Rady Mieszkańców należy:

 • przyjmowanie uwag i wniosków od mieszkańców dotyczących realizacji świadczonych usług w zakresie zabezpieczenia: potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz innych potrzeb mieszkańców zgłaszanych Radzie lub też przez nią zaobserwowanych
 • stała współpraca z dyrektorem, opiekunem Rady, personelem i przekazywanie dyrektorowi wniosków, uwag i propozycji mających na celu kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w układzie mieszkańcy – personel Domu, mieszkaniec- mieszkaniec
 • ustalanie terminów zebrań ogólnych mieszkańców
 • pomoc w organizowaniu życia kulturalnego i przekazywanie propozycji wewnętrznej integracji mieszkańców Domu oraz integracji zewnętrznej z mieszkańcami innych domów i środowiskiem lokalnym
 • propagowanie zasad wzajemnej pomocy w szczególności dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego funkcjonowania w społeczności Domu
 • stała współpraca z Dyrektorem, z-cą Dyrektora i opiekunem Rady
 • współudział w opracowaniu jadłospisów

Rada Mieszkańców wszystkie wnioski i propozycje konsultuje z Dyrektorem Domu, do którego należy podjęcie ostatecznej decyzji.

Rada Mieszkańców pełni dyżury w celu zebrania uwag, wniosków i opinii mieszkańców w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 11.00 do 12.00 w świetlicy Domu

Przekazywanie tych uwag dyrektorowi Domu odbywać się będzie na co miesięcznych spotkaniach, które odbywać się będą w każdą 1 środę miesiąca.

Życzymy nowej Radzie Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 owocnej pracy.

Skład Rady Mieszkańców:

 • Przewodniczący – pani Anna Kotowska
 • Zastępca przewodniczącego – pan Jan Błaszyk
 • Sekretarz – pani Zofia Krzyżaniak
 • Członek – pani Leokadia Ryba