O Nas

KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W POZNANIU UL. UGORY 18/20

Preambuła

Kodeks Etyczny, jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego ma służyć wszystkim tym, którzy zdecydowali się pracować w Domu Pomocy Społecznej.

Również mieszkańcy i ich rodziny oraz inne osoby mają prawo wiedzieć, że praca w Domu Pomocy Społecznej jest prowadzona zgodnie z określonymi środkami zabezpieczającymi, gwarantującymi jej wykonywanie w sposób rzetelny, profesjonalny i odpowiedzialny.

Kodeks zawiera standardy zachowań etycznych, których pracownicy muszą przestrzegać, wykonując swoją pracę. Standardy te odnoszą się do wykonywanych zawodów, relacji z mieszkańcami, współpracownikami, pracodawcą i społeczeństwem.

Stanowi on podstawę do rozwiązywania sporów etycznych, gdy zachodzi wątpliwość, że postępowanie pracownika nie spełnia warunków w nim zawartych lub z niego wynikających. Kodeks stara się objąć etyczną regulacją możliwie najistotniejsze sfery aktywności pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Ustanawiając etyczne standardy, należy mieć jednocześnie świadomość, iż treści zawarte w kodeksie nie są ostateczne i mogą ulegać zmianom w najbliższych latach, wraz z rozwojem zawodu i świadomości społecznej.

Dział I

Ogólna postawa i sposób postępowania pracownika Domu Pomocy Społecznej.

 1. Pracownika powinno cechować wysokie morale zawodowe i osobiste;

 2. Pracownik powinien wykorzystywać w swej pracy zawodowej wiedzę, umiejętności i wartości leżące u podstaw pracy z drugim człowiekiem i na rzecz drugiego człowieka;

 1. Pracownik dba o rozwój swych kwalifikacji zawodowych, wykorzystuje dostępne
  źródła informacji oraz systematycznie aktualizuje wiedzę tak, by swym profesjonalizmem gwarantować wysoką jakość świadczonych usług.

 1. Pracownik zobowiązany jest przeciwstawiać się praktykom niehumanitarnym lub dyskryminującym osobę czy grupę osób; powstrzymuje się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania mieszkańców, innych klientów oraz współpracowników (podwładnych / przełożonych), w szczególności ze względu na ich płeć, wiek, cechy fizyczne, rasę, kolor skóry, język, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie etniczne lub społeczne, religię, wyznanie, przekonania polityczne lub inne, orientację seksualną, przynależność związkową lub przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, a także zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy

 1. Pracownik powinien ponosić ostateczną odpowiedzialność za jakość i zakres świadczeń, do których się zobowiązuje , które zleca lub wykonuje;

 1. Pracownik nie może wykorzystywać kontaktów służbowych dla własnych korzyści;

 1. Pracownik dba o wykonywanie swoich zadań oraz wykorzystywanie środków publicznych
  z uwzględnieniem przede wszystkim interesu publicznego oraz indywidualnego interesu mieszkańców. Pracownik w relacjach z innymi pracownikami oraz mieszkańcami i innymi klientami przestrzega zasad praworządności, odpowiedzialności, lojalności, jawności, równego traktowania, tj. przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji, molestowania
  i mobbingu, współpracy i uprzejmości w kontaktach z klientami, przełożonymi, radnymi, podwładnymi i współpracownikami, i działa zgodnie z nimi.

 2. Pracownik jest lojalny wobec podwładnych i przełożonych oraz gotowy do wykonywania służbowych poleceń w granicach określonych przepisami prawa.

 3. Pracownik w kontaktach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wypowiadając się w sprawach dotyczących Domu, bez względu na to, czy czyni to jako osoba umocowana do tych kontaktów, czy też prywatna – dba o dobre imię Domu, dementuje informacje nieprawdziwe, wykorzystuje argumenty, które były podstawą przyjęcia określonych rozwiązań i podejmowanych w innych kwestiach decyzji, nie rozpowszechnia informacji niesprawdzonych, szkodzących opinii Domu.

 4. Pracownik swoim postępowaniem w miejscu pracy oraz poza nim współtworzy i kształtuje pozytywny wizerunek Domu

 5. Pracownik nie wyraża wobec osób postronnych i podwładnych ocen krytycznych, dotyczących decyzji podejmowanych przez przełożonego. Ewentualne zastrzeżenia
  i opinie przekazuje w trybie wynikającym z obowiązujących regulacji.

 6. Pracownik, który powziął wiedzę o niezgodnym z prawem bądź nieetycznym zachowaniu innego pracownika, nie może podejmować działań mających na celu zatajenie naruszenia lub utrudnienie ustalenia winnego.

Dział II

Odpowiedzialność etyczna pracownika Domu Pomocy Społecznej wobec mieszkańca.

 1. Pracownik zobowiązany jest do poszanowania godności mieszkańca i jego prawa do samostanowienia, stosownie do jego możliwości psychicznych i fizycznych.

 2. Pracownik jest zobowiązany do równego traktowania mieszkańców bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne oraz inne preferencje i cechy osobiste;

 3. Pracownik powinien uznać zasadę spolegliwej opiekuńczości za podstawową regułę określającą kontakty z mieszkańcem;

 4. Pracownik zobowiązany jest wykazać zaangażowanie na rzecz pomocy mieszkańcowi oraz wykorzystać w tym celu swoją wiedzę, umiejętności zawodowe i kompetencje;

 5. Pracownik powinien – stosownie do możliwości klienta – wzmacniać jego wysiłki na rzecz życiowego usamodzielnienia;

 1. Pracownik zobowiązany jest do udzielenie mieszkańcowi pełnej informacji na temat dostępnych świadczeń oraz uprawnień do świadczeń i wynikających stąd zobowiązań; udziela mieszkańcom rzeczowych, wyczerpujących informacji na temat obowiązujących przepisów prawa oraz wskazuje możliwość zgodnego z prawem załatwienia sprawy.

 2. Pracownik w kontaktach z mieszkańcami unika stwarzania sytuacji, w której doszłoby do naruszenia ich godności lub w której mieszkaniec mógłby czuć się zastraszony, zdominowany, czy w jakikolwiek inny sposób wywołującej poczucie niższości lub dyskomfortu.

 3. Pracownik, który nie jest w stanie samodzielnie zrealizować punktu 6, winien zasięgnąć konsultacji współpracowników i zwierzchników lub poinformować mieszkańca o osobie kompetentnej do udzielenia informacji.

 4. Pracownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od klienta w toku czynności zawodowych;

 5. Pracownik ma prawo bez zgody mieszkańca przekazywać poufne informacje wyłącznie wówczas, gdy przemawiają za tym ważne względy zawodowe.

Dział III

Odpowiedzialność etyczna pracownika wobec współpracowników.

 1. W swych kontaktach ze współpracownikami pracownik powinien:

  • respektować wiedzę i doświadczenie;
  • przestrzegać zasady lojalności zawodowej;
  • w ocenach współpracowników kierować się obiektywizmem;

  w przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego kodeksu zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim miejscu i czasie;

 2. Pracownik winien rozstrzygać konflikty ze współpracownikami bez uszczerbku dla mieszkańca.

 1. Pracownik dba o dobre stosunki między współpracownikami i przełożonymi, okazując wszechstronną pomoc w realizacji zadań służbowych, a relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku oraz dzieleniu się doświadczeniem
  i wiedzą.

 2. Pracownik, posiadający informacje istotne dla realizowanych zadań na innym stanowisku pracy, w ramach współpracy udostępnia je niezwłocznie, o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniom ze względów prawnych (w szczególności tajemnice prawnie chronione, takie jak np. dane osobowe, informacje niejawne, tajemnica skarbowa, przedsiębiorcy itp.) lub nie narusza prywatności osoby fizycznej. W razie powzięcia informacji istotnej dla zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy, pracownik z własnej inicjatywy przekazuje ją zainteresowanym.

 3. Pracownik nie wydaje prywatnych opinii, osądów i nie podejmuje innych działań mogących negatywnie wpłynąć na relacje pomiędzy pracownikami.

Dział IV

Odpowiedzialność etyczna pracownika wobec pracodawcy.

 1. Pracownik powinien przestrzegać zobowiązań podjętych wobec instytucji zatrudniającej;

 2. Pracownik powinien dążyć do usprawnienia funkcjonowania macierzystej instytucji i poprawy efektywności świadczeń;

 1. Pracownik powinien w sposób racjonalny dysponować środkami finansowymi i rzeczowymi.

 2. Pracownik bezwzględnie stosuje się do ustawowego obowiązku zgłaszania przełożonemu zastrzeżeń co do zgodności z prawem otrzymanego polecenia, żądania pisemnego potwierdzenia tego rodzaju poleceń oraz zawiadamiania o nich dyrektora Domu.

 3. Pracownicy udzielają przełożonym obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą informacji i opinii, włącznie z oceną legalności i celowości działań.

 4. Pracownik korzysta z przysługujących mu uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów,
  w związku z którymi uprawnienia te zostały mu powierzone na mocy stosownych przepisów.

 5. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie,
  w szczególności:

  • nie manifestuje w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych swoich poglądów i sympatii politycznych;
  • rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania
   i poglądy polityczne.
 6. Pracownik przeciwdziała wszelkim formom nadużyć stanowiska publicznego dla uzyskania prywatnych korzyści, w szczególności korupcji (obejmuje to m.in. płatną protekcję, defraudację, przekupstwo, kradzież majątku publicznego lub środków publicznych, przestępstwa księgowe, oszustwo oraz obrót środkami finansowymi, pochodzącymi z działań korupcyjnych).

 7. Pracownik ujawnia próby marnotrawstwa, nadużywania władzy lub korupcji.

 8. Pracownik nie przyjmuje od mieszkańców oraz innych klientów Domu podarunków lub innych korzyści, niezależnie od formy (np. zaproszenia, pożyczki, usługi itp.):

  • z tytułu załatwienia sprawy, w tym zwłaszcza zawarcia umowy, zatrudnienia na stanowisko, wyboru oferty;
  • w zamian za wykonanie, przyspieszenie lub zaniechanie czynności służbowych.
 9. Zakazane jest pobieranie, kopiowanie, przechowywanie lub przeglądanie zasobów informacyjnych o treści prawnie chronionej lub zabronionej.

 10. Pracownik nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystywanie powierzonych mu zasobów i mienia publicznego w celach prywatnych bez zgody pracodawcy.

Załącznik do zarządzenia Nr 798/2012/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 28.11.2012 r.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 187/2015/P

Prezydenta Miasta Poznania

z dnia 20.03.2015r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 określa:

 1. nazwę i siedzibę Domu;

 2. typ Domu;

 3. zasady kierowania Domem;

 4. organizację Domu;

 5. szczegółowe zasady działania Domu;

 6. prawa i obowiązki mieszkańców, kompetencje samorządu mieszkańców oraz konsekwencje rażącego naruszenia przedmiotowego Regulaminu;

 7. tryb załatwiania skarg i wniosków;

 8. zasady aprobaty i podpisywania pism;

 9. wewnętrzne akty prawne Domu;

 10. kontrolę wewnętrzną.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia, mowa jest o:

 1. Mieście – należy przez to rozumieć miasto Poznań, będące gminą w rozumieniu ustawy
  o samorządzie gminnym oraz miastem na prawach powiatu w rozumieniu ustawy
  o samorządzie powiatowym;

 2. Domu – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20;

 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20.

§ 3

 1. Dom jest jednostką organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa Miasta.

 2. Siedzibą Domu są obiekty przy ul. Ugory 18/20 oraz mieszkanie przy ul. Winogrady 150
  w Poznaniu.

 3. Dom przeznaczony jest dla osób w wieku podeszłym oraz niepełnosprawnych fizycznie obojga płci.

§ 4

Dom prowadzi swoją działalność na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., poz. 1362
  z późniejszymi zmianami);

 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., poz. 1458 z późniejszymi zmianami);

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami);

 4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późniejszymi zmianami);

 5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594
  z późniejszymi zmianami);

 6. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356);

 7. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., poz. 1536 z późniejszymi zmianami);

 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami);

 9. Statutu Domu nadanego uchwałą Nr CI/1153/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r.;

 10. niniejszego Regulaminu.

§ 5

 1. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

 2. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Rozdział 2

Zasady kierowania Domem

§ 6

 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, zatrudniony przez Prezydenta Miasta Poznania.

 2. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację całokształtu zadań Domu.

 3. Do obowiązków Dyrektora Domu należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą pracą jednostki, a w szczególności sprawami administracyjno-gospodarczymi i finansowymi Domu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 2. organizowanie i tworzenie optymalnych warunków pracy oraz racjonalny podział zadań, a w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy;

 3. kierowanie pracą podległego personelu poprzez organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań i obowiązków pod względem prawidłowości i terminowości oraz kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców;

 4. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem obowiązujących standardów świadczonych usług;

 5. racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi i majątkiem Domu oraz nadzorowanie realizacji planów działalności gospodarczej, finansowej oraz zakresu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych dla mieszkańców Domu;

 6. współpraca z samorządem mieszkańców działającym na terenie Domu;

 7. inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z jednostkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym;

 8. prowadzenie spraw związanych z modernizacją obiektów i innych zadań inwestycyjnych.

 1. Dyrektor jest upoważniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji w celu realizacji zadań Domu.

 2. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy :

 3. zastępcy dyrektora
  • głównego księgowego
  • kierownika zespołu socjalno – terapeutycznego
  • kierownika zespołu opiekuńczego
 4. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca dyrektora Domu lub upoważniony pracownik.

Rozdział 3

Organizacja Domu

§ 7

1.W skład Domu wchodzą:

 1. zespół ekonomiczny;

 2. zespół socjalno-terapeutyczny;

 3. zespół opiekuńczy nr 1;

 4. zespół opiekuńczy nr 2;

 5. zespół opiekuńczy nr 3;

 6. samodzielne stanowiska pracy;

 7. zespół administracyjno-gospodarczy;

 8. Mieszkanie Chronione.

2. Za organizację, koordynowanie i nadzór nad pracą zespołu ekonomicznego odpowiada główny księgowy. Do obowiązków zespołu ekonomicznego w szczególności należy:

 1. opracowywanie projektu planu finansowego oraz analiza wykonania budżetu;

 2. prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 3. przeprowadzanie okresowych analiz stanu majątkowego Domu i wyników finansowych;

 4. sporządzanie list płac pracowników Domu, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, terminowa wypłata wynagrodzeń;

 5. bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych mieszkańców w depozycie;

 6. przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg oraz dowodów księgowych, a także przestrzeganie właściwego obiegu dokumentów finansowych, zgodnie z obowiązującą instrukcją;

 7. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3. Za organizację, koordynowanie i nadzór nad pracą zespołu socjalno-terapeutycznego odpowiada jego kierownik. Do obowiązków pracowników zespołu socjalno-terapeutycznego w szczególności należy:

 1. realizacja spraw związanych z przyjmowaniem mieszkańców do Domu, okresem adaptacji, rezygnacją z dalszego pobytu, zgonami;

 2. diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Domu;

 3. udzielanie pomocy i wsparcia socjalnego mieszkańcom;

 4. prowadzenie różnych form terapii zajęciowej w celu zapobiegania izolowaniu się społecznemu i emocjonalnemu mieszkańców, rozwijania i podtrzymywania potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców, możliwie pełnego i wszechstronnego aktywizowania mieszkańców w życiu społecznym Domu;

 5. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej, organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez, takich jak wystawy, koncerty, spotkania, konkursy, wycieczki itp.;

 6. tworzenie atmosfery sprzyjającej pełnej akceptacji mieszkańców i ich aktywizacji
  w nowym środowisku oraz kształtowanie prawidłowych stosunków międzyludzkich;

 7. zapewnienie zaspokojenia potrzeb religijnych;

 8. współpraca z samorządem mieszkańców;

 9. bezpieczne przechowywanie przedmiotów wartościowych mieszkańców w depozycie.

4. Za organizację, koordynowanie i nadzór nad pracą zespołów opiekuńczych odpowiadają kierownicy zespołów opiekuńczych. Do obowiązków pracowników zespołów opiekuńczych w szczególności należy:

 1. wykonywanie czynności pielęgniarskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców Domu;

 2. organizacja opieki lekarskiej dla mieszkańców Domu w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;

 3. współpraca z lekarzem pierwszego kontaktu oraz lekarzami specjalistami;

 4. prowadzenie działań z profilaktyki zdrowotnej na rzecz mieszkańców;

 5. organizowanie zajęć usprawniająco-ruchowych;

 6. prowadzenie dokumentacji stanu zdrowia mieszkańców;

 7. stała kontrola wydawanych posiłków pod względem dietetycznym, dbanie o właściwą jakość żywienia;

 8. udzielanie wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;

 9. propagowanie estetycznego wyglądu zewnętrznego i dbanie o higienę osobistą mieszkańców;

 10. aktywizowanie mieszkańców w kierunku samoobsługi;

 11. utrzymywanie porządku, czystości i odpowiedniego stanu higieniczno-sanitarnego na terenie DPS.

 1. Do zadań samodzielnych stanowisk pracy, tj.:

 1. głównego specjalisty psychologa – należy zapewnienie wsparcia i doradztwa psychologicznego mieszkańcom Domu, współpraca z innymi podmiotami w procesie leczenia mieszkańców Domu;

 2. podinspektora ds. kadr i sekretariatu – należy prowadzenie spraw kadrowych, w tym monitorowanie wykorzystania etatów stosownie do planu etatów, monitorowanie realizacji planu szkoleń; prowadzenie obsługi kancelaryjnej, prowadzenie rejestru wniosków i listów.

6. Za organizację, koordynowanie i nadzór nad pracą zespołu administracyjno-gospodarczego odpowiadają administrator lub inspektor ds. administracyjnych. Do zadań zespołu administracyjno-gospodarczego w szczególności należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem, zagadnieniami technicznymi
  i obsługą gospodarczą nieruchomości Domu;

 2. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków Domu;

 3. prowadzenie spraw związanych z zakupami i zaopatrzeniem komórek organizacyjnych w środki i sprzęt niezbędny do realizacji zadań;

 4. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym samochodu oraz planowanie wyjazdów;

 5. prowadzenie gospodarki magazynowej;

 6. utrzymanie w czystości i odpowiednim stanie higieniczno-sanitarnym pomieszczeń
  i urządzeń kuchennych;

 7. pranie i prasowanie bielizny mieszkańców, bielizny zakładowej oraz utrzymanie
  w należytym stanie technicznym i sanitarnym sprzętu pralniczego i urządzeń służących do prasowania;

 8. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

 9. zapewnienie obsługi informatycznej;

 10. prowadzenie zakładowej składnicy akt.

 1. Do zadań Mieszkania Chronionego należy w szczególności:

 1. umożliwienie samodzielnego zamieszkiwania;

 2. uzyskanie wsparcia i opieki stosownej do potrzeb;

 3. udzielenie pomocy w uzyskaniu opieki lekarskiej i pielęgniarskiej;

 4. umożliwienie integracji ze środowiskiem oraz samorealizacji osobom w nim przebywającym;

 5. w razie potrzeby korzystanie z pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego i pomocy
  w utrzymaniu posiadanego poziomu sprawności.

 1. Zakresy czynności pracowników określone zostały w Kartach stanowisk pracy.

 2. Rodzaje stanowisk pracy, zaszeregowania pracowników, zasady wynagradzania za pracę regulują odrębne przepisy.

 3. Schemat struktury organizacyjnej Domu oraz zasady podporządkowania poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawia załącznik Nr 1 do Regulaminu.

 4. Rodzaj stanowisk oraz ich podział na etaty ustala się w planach pracy na dany rok kalendarzowy zgodnie z:

 1. potrzebami wynikającymi z realizowanych zadań;

 2. utrzymaniem wymaganego wskaźnika zatrudnienia w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym;

 3. posiadanymi środkami finansowymi.

§ 8

 1. Dom przeznaczony jest dla 136 osób obojga płci, w tym oddział dla osób w wieku podeszłym – dla 116 osób, a oddział dla osób niepełnosprawnych fizycznie dla 20 osób.

 2. Dom pracuje w systemie ciągłym, zapewniając wszechstronną, całodobową pomoc i opiekę w ciągu całego roku.

 3. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 4 osób obojga płci, skierowanych spośród mieszkańców Domu lub osób oczekujących na umieszczenie w Domu.

Rozdział 4

Szczegółowe zasady działania Domu

§ 9

 1. Pobyt w Domu jest odpłatny. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

 2. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Prezydent Miasta Poznania.

 3. Dom może świadczyć inne usługi w zakresie pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej.

§ 10

 1. Dom w ramach swojej działalności zapewnia pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych mieszkańców.
 2. W zakresie potrzeb bytowych do zadań Domu należy zapewnienie:
 1. miejsca zamieszkania;

 2. wyżywienia;

 3. odzieży i obuwia;

 4. utrzymania czystości.

3. W zakresie usług opiekuńczych do zadań Domu w szczególności należy:

 1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;

 2. pielęgnacja;

 3. udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

4. W zakresie usług wspomagających do zadań Domu w szczególności należy:

 1. umożliwienie udziału w terapii zajęciowej;

 2. podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu;

 3. umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych;

 4. zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu;

 5. stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną;

 6. działanie zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości;

 7. zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;

 8. finansowanie mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 9. zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców;

 10. sprawne wnoszenie i załatwianie skarg oraz wniosków mieszkańców.

5. Zakres wyżej wymienionych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca.

6. W miarę możliwości Dom zapewnia także:

 1. korzystanie przez mieszkańca z biblioteki i codziennej prasy;

 2. organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, udział w imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych.

7. W Domu funkcjonują zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, powołane zarządzeniem Dyrektora Domu.

 1. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja. Indywidualne plany wsparcia uzgadniane są w miarę możliwości z poszczególnymi mieszkańcami.

Rozdział 5

Prawa i obowiązki mieszkańca Domu

§ 11

Mieszkaniec ma w szczególności prawo do:

 1. poszanowania dóbr osobistych (prawo do prywatności, prawo do tajemnicy korespondencji, wolności wyznania, poczucia godności osobistej, intymności i poczucia bezpieczeństwa itp.), poszanowania praktyk religijnych i przekonań;

 2. zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia i życia osobistego;

 3. posiadania i korzystania z własnej odzieży, sprzętów i przedmiotów osobistych (np. radia, telewizora, książek, obrazów, fotela);

 4. zdeponowania w depozycie Domu i zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych (środki pieniężne i przedmioty wartościowe niezdeponowane nie będą objęte odpowiedzialnością administracji
  i personelu Domu);

 5. korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom zgodnie ze standardem;

 6. uczestniczenia w działalności Rady Mieszkańców, terapii zajęciowej i imprezach organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej oraz przez inne instytucje, w tym jednostki pomocy społecznej i środowisko lokalne;

 7. uzyskania niezbędnej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb;

 8. utrzymywania kontaktów z rodziną i środowiskiem, przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych w sposób nienaruszający praw innych mieszkańców;

 9. uzyskania pełnych informacji o usługach świadczonych przez Dom, wyboru pracownika „pierwszego kontaktu”;

 10. opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii i korzystania z jego usług;

 11. korzystania ze świadczeń zdrowotnych (opieki medycznej) przysługujących w ramach powszechnie obowiązującego ubezpieczenia;

 12. swobodnego poruszania się po terenie Domu i poza nim, o ile nie istnieją przeciwwskazania natury zdrowotnej;

 13. urlopowania w wymiarze 21 dni w roku, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Dyrektora, w sposób przyjęty w Domu. Za okres nieobecności w Domu do 21 dni przysługuje prawo zwrotu wniesionej opłaty za pobyt;

 14. rezygnacji z pobytu w Domu, z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych lub umieszczonych orzeczeniem Sądu;

 15. zgłaszania skarg i wniosków;

 16. pomocy prawnej;

 17. w przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub pozostawania w konkubinacie – do wspólnego zamieszkania w miarę możliwości lokalowych Domu.

§ 12

 1. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego poszanowania i właściwego stosunku zarówno do współmieszkańców, jak i pracowników Domu, a także zachowania tajemnicy dotyczącej osobistych spraw współmieszkańców. Każdy mieszkaniec ma obowiązek przyczyniania się do dbania o dobrą atmosferę w Domu i prawidłowego jego funkcjonowania poprzez przestrzeganie obowiązków i niełamanie zakazów.

 2. Mieszkaniec ma w szczególności obowiązek:

 1. przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, a w szczególności zapoznania się
  z Regulaminem Domu i przestrzegania jego zasad oraz procedur i instrukcji dotyczących pobytu w Domu;

 2. poszanowania praw innych mieszkańców;

 3. zachowania trzeźwości;

 4. przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Domu, poza wyznaczonymi do tego miejscami;

 5. przestrzegania zasad higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny oraz w miarę swoich możliwości o porządek w pokoju i w innych pomieszczeniach ogólnego użytku;

 6. współdziałania z personelem w zaspokajaniu swoich potrzeb;

 7. współdziałania w realizacji indywidualnego planu wsparcia, opracowanego z udziałem mieszkańca, jeżeli udział ten był możliwy ze względu na jego stan zdrowia;

 8. utrzymania prawidłowych stosunków międzyludzkich;

 9. uzyskiwania każdorazowo zgody Dyrektora Domu na wszelkie zmiany w wyposażeniu zajmowanego pokoju;

 10. dbałości o mienie Domu, szczególnie pozostające w bezpośredniej dyspozycji mieszkańca oraz powiadamiania personelu o wystąpieniu awarii wyposażenia;

 11. zgłaszania nieobecności na terenie Domu, w sposób przyjęty w Domu;

 12. niezwłocznego powiadomienia personelu Domu o sytuacji uniemożliwiającej powrót do Domu w ustalonym wcześniej czasie oraz podania nowego terminu powrotu;

 13. przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 2200 do godziny 600. Cisza nocna zobowiązuje do ściszenia radia i odbiornika telewizyjnego oraz zaniechania głośnych rozmów;

 14. przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych urządzeń elektrycznych i mechanicznych;

 15. nieużywania w pokojach urządzeń mogących spowodować pożar, takich jak: grzałki, czajniki, kuchenki elektryczne itp.;

 16. terminowego regulowania należności za pobyt w Domu, w kwocie zgodnej z wydaną decyzją.

 1. Za rażące naruszenie Regulaminu przez mieszkańców należy rozumieć:

 1. przebywanie w stanie nietrzeźwości na terenie Domu połączone z zakłócaniem porządku;

 2. stosowanie przemocy;

 3. niszczenie lub kradzież mienia Domu i współmieszkańców;

 4. ubliżanie oraz używanie obraźliwych określeń w stosunku do współmieszkańców i personelu;

 5. palenie wyrobów tytoniowych na terenie Domu poza wyznaczonymi do tego miejscami;

 6. zaleganie z opłatą za pobyt w Domu.

 1. W stosunku do mieszkańców, którzy w rażący sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, mogą zostać podjęte w szczególności następujące działania:

 1. wezwanie policji połączone z wnioskiem o przewiezienie do Centrum Redukcji Szkód i Wczesnej Interwencji Terapeutycznej w stosunku do osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości;

 2. wezwanie policji połączone z żądaniem zatrzymania i wszczęcia postępowania karnego w stosunku do osób stosujących przemoc;

 3. zawnioskowanie o wydanie orzeczenia o zobowiązaniu do naprawienia szkody w sytuacji spowodowania strat materialnych w majątku Domu Pomocy Społecznej;

 4. zawnioskowanie o wszczęcie procedury mającej na celu wydanie decyzji uchylającej decyzję o skierowaniu mieszkańca na pobyt w Domu;

 5. ograniczenie udziału w imprezach wyjazdowych i wycieczkach osób, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu w dniu wyjazdu.

Rozdział 6

Samorząd Mieszkańców

§ 13

 1. Mieszkańcy mają prawo do organizowania i uczestniczenia w Samorządzie Mieszkańców Domu, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów mieszkańców, współdziałanie z pracownikami Domu poprzez określenie i realizację potrzeb mieszkańców.

 2. Skład osobowy Samorządu Mieszkańców wybierany jest w drodze bezpośrednich wyborów przez mieszkańców Domu. Z wyborów sporządzany jest protokół, a skład Rady Mieszkańców podawany jest do publicznej wiadomości.

Rozdział 7

Tryb załatwiania skarg i wniosków

§ 14

  1. Kierowane do Domu skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pośrednictwem poczty, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu w obecności pracownika Domu.

 

  1. Pracownik przyjmujący osoby zainteresowane w ramach skarg lub wniosków sporządza protokół przyjęcia skargi, wniosku, listu.

 

  1. Na żądanie wnoszącego skargę, wniosek lub list osoba sporządzająca protokół pisemnie potwierdza złożenie skargi, wniosku, listu lub wydaje kserokopię protokołu.

 

  1. Informację o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków umieszcza się w widocznym miejscu w budynku Domu.

 

  1. Dom zobowiązany jest do przestrzegania terminów załatwiania skarg i wniosków wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów regulujących sposób ich załatwiania.

 

  1. Dom zobowiązany jest do prowadzenia rejestru skarg, wniosków i listów.

 

Rozdział 8

Zasady aprobaty i podpisywania pism

§ 15

 1. Dyrektor Domu podpisuje pisma w sprawach:

 • należących do jego kompetencji;

 • w sprawach każdorazowo zastrzeżonych.

 1. Do zastępcy dyrektora i kierowników zespołu należy:

 • wstępna aprobata pism należących do właściwości Dyrektora w sprawach każdorazowo dla niego zastrzeżonych, a związanych z zakresem zadań należących do zastępcy dyrektora i kierowników zespołów;

 • podpisywanie pism w sprawach powierzonych zastępcy dyrektora i kierownikom zespołów, w ramach wykonywanego przez nich nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi.

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora prawo do podpisywania pism w sprawach należących do jego właściwości posiada zastępca dyrektora lub upoważniony pracownik.

Rozdział 9

Wewnętrzne akty prawne Domu

Dyrektor Domu jest upoważniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów
i instrukcji w celu realizacji zadań Domu.

Rozdział 10

Kontrola wewnętrzna

§ 17

 1. Dom prowadzi kontrolę wewnętrzną na podstawie opracowanego harmonogramu kontroli.

 2. Dom prowadzi ewidencję przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.

 3. Celem kontroli jest zapewnienie informacji niezbędnych dla prawidłowego, racjonalnego funkcjonowania Domu, ocena stopnia wykonania zadań oraz doskonalenia pracy.

 4. Kontrola wewnętrzna prowadzona jest przez osoby określone przez Dyrektora w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 18

W sprawach nieokreślonych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.


DO GÓRY

Osoby funkcyjne

Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:

  • Dyrektor – Piotr Michalak
  • Zastępca dyrektora – Monika Mnich
  • Kierownik Zespołu Socjalnego-terapeutycznego – Aleksandra Bielejewska
  • Kierownik zespołu opiekuńczego nr 1 –
  • Kierownik zespołu opiekuńczego nr 2 – Agnieszka Bober
  • Kierownik zespołu opiekuńczego nr 3 – Honorata Ślebioda