Informacje dla osób oczekujących

Informacje dla osób oczekujących na umieszczenie

w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Dom Pomocy Społecznej jest placówką będącą w strukturach pomocy społecznej,

a nie placówką służby zdrowia.

Przeznaczony jest dla osób w wieku podeszłym i niepełnosprawnych fizycznie.

Dom świadczy swoim mieszkańcom całodobowo usługi w zakresie potrzeb bytowych, usługi opiekuńcze i usługi wspomagające.

WARUNKI BYTOWE

W Domu znajdują się pokoje jedno, dwu i trzyosobowe.

W momencie przyjęcia mieszkaniec kierowany jest na pierwsze wolne posiadane miejsce w Domu.

W przypadku przyjęcia na oddział dla osób w wieku podeszłym jest to miejsce w pokoju dwuosobowym.

W przypadku przyjęcia na oddział dla osób niepełnosprawnych fizycznie może to być miejsce w pokoju dwuosobowym lub trzyosobowym.

INDYWIDUALNY PLAN WSPARCIA I PRACOWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Domu.

Jest on opracowywany z udziałem mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.

Może ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb mieszkańca.

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany ,,pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizacje pracy domu.

Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych.

OPIEKA ZDROWOTNA, LECZENIE I LEKI

Dom nie świadczy usług zdrowotnych i nie zatrudnia lekarzy, a jedynie umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Każdy mieszkaniec korzysta z opieki lekarza rodzinnego zgodnie z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia. Mieszkaniec samodzielnie dokonuje wyboru lekarza rodzinnego, którego zgodnie ze stosownymi przepisami może zmienić bezpłatnie 2 razy w roku.

Lekarz rodzinny świadczący usługi zdrowotne dla poszczególnych mieszkańców realizuje wizyty w Domu i stosownie do stanu zdrowia mieszkańca zleca badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, formy leczenia farmakologicznego, zabiegi pielęgniarskie i ordynuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wizyty u lekarzy specjalistów oraz hospitacje, planowane i uzgadnianie są w miarę możliwości z mieszkańcem i/lub rodziną mieszkańca, która może sie włączyć do współpracy w tym zakresie.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia mieszkańca stosowane są ogólnie obowiązujące przepisy: w tym przypadku korzysta się z pomocy doraźnej lub wzywa pogotowie ratunkowe.

Każdy mieszkaniec przyjmowany do Domu powinien posiadać informację od lekarza rodzinnego z miejsca zamieszkania o aktualnym stanie zdrowia (w szczególności w przypadku występowania chorób zakaźnych, przewlekłych, konieczności opieki długoterminowej) oraz aktualne – ostatnie wyniki badań.

Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pozostałą część kosztów leków oraz koszt leków w pełnej odpłatności ponosi mieszkaniec.

OPIEKA PIELĘGNIARSKA I USŁUGI OPIEKUŃCZE

Mieszkaniec na podstawie art. 28 ust. 1ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 210. poz. 2135 z późn. zm.) ma prawo wybory pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub opieki długoterminowej albo zostać objęty opieką przez pielęgniarki Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Pielęgniarki zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu realizują wszystkie zadania pielęgniarskie i zlecenia lekarskie oraz stosownie do indywidualnych potrzeb mieszkańca mogą sprawować nadzór nad zleceniami, zabiegami i podawaniem leków.

W ramach usług opiekuńczych z zakresu kompleksowej opieki medyczno – pielęgniarskiej sprawowanej przez personel Domu Pomocy Społecznej, wykonuje on kąpiele, toalety, wymianę pieluchomajtek, golenie i wszystkie niezbędne zabiegi higieniczne oraz stosuje profil przeciwodleżynowy u osób leżących.

Ponadto udzielana jest mieszkańcom pomoc obejmująca ubieranie, przesadzanie, pomoc w poruszaniu, opieka w czasie wizyt u specjalisty poza terenem domu, spacery, dbanie o schludny wygląd mieszkańców i jego otoczenia .

Pokojowe dbają o czystość wszystkich pomieszczeń z szczególnym uwzględnieniem pokoi mieszkalnych.

CZAS WOLNY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, USPRAWNIANIE RUCHOWE

Dom zatrudnia specjalistów w zakresie organizacji czasu wolnego, zajęć kulturalno – oświatowych, terapii zajęciowej i usprawniania ruchowego.

Działalność terapii zajęciowej i w zakresie organizacji czasu wolnego obejmuje: spotkania muzyczne, terapię manualną – stosująca różnorodne techniki plastyczne (w tym: malowanie, wyszywanie, decopupage, zdobnictwo- biżuteria, malowanie na szkle itp.), zajęcia kulinarne, zajęcia taneczne, zajęcia inhibitacyjno-incytacyjne wraz z rekwizytami – chusteczki, papier, lub instrumenty usprawniające koordynacje ruchową i motorykę manualną), zajęcia biblioteczne w tym czytanie książek na głos, Kawiarenkę Kulturalną (spotkania podczas których prowadzone są grupy dyskusyjne na tematy i problemy interesujące seniorów), treningi pamięci, zajęcia komputerowe, poranki filmowe, imprezy plenerowe i wyjazdowe oraz wyjścia na imprezy kulturalne ogólnodostępne – do kina lub teatru, uczestnictwo w koncertach

Terapeuci ds. rehabilitacji prowadzą zabiegi kinezyterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, konsultacje potrzeb w zakresie usprawniania, gimnastykę poranną oraz zajęcia aktywizujące na siłowni zewnętrznej Pomagają też mieszkańcom w zakupie nowego sprzętu ortopedycznego i ułatwiającego życie.

Dom dysponuje zapleczem terapeutycznym i salami usprawniania ruchowego.