Misja DPS

 

MISJA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W POZNANIU UL. UGORY 18/20

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Ugory 18/20, czerpiący z czterdziestoletniej tradycji działania na rzecz seniorów Miasta Poznania, funkcjonuje jako w pełni wystandaryzowana placówka pomocy społecznej, która:

zapewnia usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności fizycznej, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych  w środowisku zamieszkania,

poprzez podmiotowe i zindywidualizowane traktowanie wszystkich mieszkańców, stwarza możliwości pobytu w atmosferze ciepła, zrozumienia, swobodnego wyrażania opinii i poglądów, realizacji swoich zainteresowań i hobby oraz nawiązywana pozytywnych i budujących relacji ze współmieszkańcami, kadrą kierowniczą i pracownikami Domu

uwzględnia w organizacji pracy oraz zakresie i poziomie świadczonych usług w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa  mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności,

zapewnia rozmaite formy usprawniania, aktywizacji, wspierania w zakresie elementów rehabilitacji fizycznej, terapii zajęciowej oraz działalności kulturalno – oświatowej i profilaktyki zdrowotnej,

zapewnia różnorodne formy spędzania wolnego czasu w zakresie kultury, sportu i rekreacji dostosowane do możliwości psycho-fizycznych mieszkańców,

otwiera się na kontakty z wolontariuszami, środowiskiem naukowym Miasta Poznania, środowiskiem lokalnym Starych Winograd i rodzinnym naszych mieszkańców, innych środowisk,  placówek i instytucji działających w sferze pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym  oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli,

stwarza warunki do samorealizacji mieszkańców oraz rozwoju kapitału ludzkiego jaki stanowią nasi pracownicy.